Závěrečné testy z ČJ a M pro 4. ročník

04.06.2012 16:41

Vedení školy letos připravuje pro žáky 4. ročníku závěrečné testy z českého jazyka a matematiky, které si napíšete v pondělí 11. června během prvních dvou vyučovacích hodin. Zadat je přijde přímo pan ředitel nebo zástupce ředitele. 

Ale pozor! Přestože písemky tentokrát nepřipravuji já, výsledky těchto testů budou započítány do konečné známky z ČJ a M, proto byste se na ně měli zodpovědně připravit. 

Testy budou obsahovat učivo, které jsme probírali během celého školního roku, budou sestaveny podle osnov školního vzdělávacího programu. Osnovy k ČJ pro 4. ročník ke stažení ZDE, osnovy k M pro 4. ročník ke stažení ZDE.

Český jazyk

Nauka o slově - slova souznačná, protikladná, nadřazená, podřazená, jednoznačná, mnohoznačná... 
Stavba slov - kořen, přípona, předpona, předpona x předložka
Vyjmenovaná slova a slova příbuzná
Slovní druhy
Podstatná jména - vzory podstatných jmen (+doplňování koncovek), určování mluvnických kategorií - rod, číslo, pád, vzor
Slovesa - infinitiv (neurčitek), určitá slovesa - určování osoby, čísla, času, způsobu
Stavba věty - podmět a přísudek

Matematika

Nejdůležitější je násobilka (i dělení) a sčítání a odčítání do 100 - od toho se odvíjí ostatní učivo
Dělení se zbytkem
Pamětné sčítání a odčítání - i velká čísla
Písemné sčítání a odčítání - i velká čísla
Přirozená čísla do 1 000 000 - vyznačení na ose, rozvinutý zápis čísla, porovnávání, zaokrouhlování, násobení a dělení násobky 10
Pořadí početních operací (počítání se závorkami)
Jednotky délky, hmotnosti, času - převádění
Písemné násobení jednocif. a dvojcif. činitelem

Geometrie - přímka, polopřímka, úsečka, rovnoběžky, různoběžky, kolmice (včetně sestrojování)
                - kružnice, kruh - rýsování kružnice
                - čtverec, obdélník - konstrukce, výpočet obvodu
                - trojúhelník - rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý

—————

Zpět